REGULAMIN

§ 1. Definicje

 1. Regulamin” – niniejszy dokument;
 2. Serwis” – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https: wypozyczalnia.bestor.com.pl., wraz z podstronami;
 3. Polityka Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Serwisu, dostępną w zakładce Polityka Prywatności;
 4. Usługodawca” – rozumie się przez to BESTOR PAWEŁ JANUSZ z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 50/B4, 58-200 Dzierżoniów, posiadającą nadane numery NIP: 882-123-98-41;
 5. Biuro Obsługi Klienta”– rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Usługodawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: paweljanusz@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 607 147 409,
 6. Użytkownik” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Usługi;
 7. Klient” – rozumie się przez to Użytkownika, który rezerwuje najem pojazdu;
 8. Konsument” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Usługa” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Usługodawcę usług;

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaj i zakres świadczonych Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki rezerwacji najmu pojazdu oraz zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, a także zasady ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Usługodawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Serwisu.
 5. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Serwisie, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz rezerwacji najmu pojazdu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
 • komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
 • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
 • przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
 1. Użytkownik rejestrujący konto w Serwisie, zamawiający Newsletter, bądź rezerwujący najem pojazdu powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

§ 4. Zawartość Serwisu

 1. Ceny określone w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Rodzaje oraz właściwości pojazdów, których najem może zostać zarezerwowany, a także stawki najmu, określone są w Serwisie.

§ 5. Rejestracja konta i logowanie w Serwisie

 1. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Rejestracja konta jest wymagana dla rezerwacji najmu pojazdu.
 2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po rejestracji Użytkownik może zmienić lub zapisać na swoim koncie dodatkowe dane.
 3. W czasie rejestracji konta Użytkownik może dodatkowo zamówić Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja konta w Serwisie wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności), poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
 5. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Serwisie, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza rezerwacji najmu pojazdu w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
 8. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6. Rezerwacja najmu pojazdu

 1. Rezerwacja najmu pojazdu jest możliwa w ramach jego dostępności.
 2. Rezerwacje przyjmowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Klienta.
 3. Klient może zarezerwować najem pojazdu po zalogowaniu się do swojego konta.
 4. Proces rezerwacji rozpoczyna się od wyboru pojazdu i kliknięcia przycisku „Rezerwuj teraz”, znajdującego się w karcie opisu pojazdu. Po wybraniu pojazdu należy finalizować rezerwację, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 5. W celu rezerwacji najmu pojazdu Klient podaje dane określone w formularzu rezerwacji.
 6. Rezerwacja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności).
 7. Dane podawane w trakcie rezerwacji najmu pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia rezerwacji oraz przygotowania umowy najmu pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rezerwacji jako wymagane jest niezbędne dla dokonania rezerwacji i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwa rezerwacja najmu pojazdu). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji lub do wycofania zgody.
 8. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności pojazdu. Usługodawca potwierdza dostępność pojazdu poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Do zawarcia umowy najmu pojazdu dochodzi w dniu określonym jako początek najmu, na podstawie odrębnych oświadczeń stron, złożonych z zachowaniem formy pisemnej. Pozostałe warunki najmu określa umowa.
 10. Najpóźniej w chwili odbioru pojazdu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały okres najmu.

§ 7. Rezygnacja z rezerwacji najmu pojazdu, zmiana
i poprawienie błędnych danych w rezerwacji

 1. Rezygnacji z najmu pojazdu, zmian oraz poprawienia błędnych danych w rezerwacji Klient może dokonać do chwili zawarcia umowy najmu pojazdu.
 2. W celu rezygnacji z rezerwacji, zmiany lub poprawienia błędnych danych w rezerwacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. W przypadku rezygnacji z najmu pojazdu usługodawca zastrzega sobie możliwość zatrzymania 50% wartości wynajmu.

§ 8. Opłacenie wynajmu

 1. Klient, po potwierdzeniu przez Usługodawcę rezerwacji, może opłacić najem pojazdu w następujący sposób:
 • Przelew bankowy:

Dane do przelewu:

Bestor Paweł Janusz
ul. Nowowiejska 50/b4, 58-200 Dzierżoniów

Santander bank o Dzierżoniów
Nr konta: 38 1090 2301 0000 0001 2013 6502

Dane do przelewu zagranicznego:

Santander bank o Dzierżoniów

Nr konta:

SWIFT:

 • płatności internetowe online;
 • przedpłata kartą płatniczą;
 • gotówka lub karta płatnicza;

§ 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Usługodawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§ 10. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi

 1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Usługodawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Usługodawca.
 2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy Serwisu, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, operator punktu wypożyczalni, w którym Klient odbiera pojazd, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń (dotyczy Konsumenta)

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
 • konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
 • zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
 • zmiana funkcjonalności Serwisu;
 • zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • zmiana warunków technicznych korzystania z Serwisu lub świadczonych Usług.
 1. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Serwisie. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Usługodawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
 2. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian), w szczególności usunąć konto w Serwisie lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji wynajmu pojazdu dokonanych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie rezerwacje realizowane będą na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2020 r.